Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)
SN Post Published Date
1 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक पदिक तथा बिल्लादार (खुला तथा समावेशी) पदका उम्मेदवारहरुको शारीरिक परीक्षाको नतिजा April 2019, 29
2 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक उप सेनानी (खुला तथा समावेशी) पदका उम्मेदवारहरुको शारीरिक परीक्षाको नतिजा April 2019, 29
3 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक पदिक तथा बिल्लादार (खुला तथा समावेशी) पदका उम्मेदवारहरुको शारीरिक (३०० मिटर, सिटअप, पुसअप र चिनअप) परीक्षा नतिजा April 2019, 28
4 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक अधिकृत (खुला तथा समावेशी) पदका उम्मेदवारहरुको शारीरिक (३०० मिटर, सिटअप, पुसअप र चिनअप) परीक्षा नतिजा April 2019, 28
5 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक अमल्दार (खुला तथा समावेशी) पदका महिला उम्मेदवारहरुको बियरिङ्ग तथा प्रि-मेडिकल परीक्षाको नतिजा April 2019, 26
6 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक अधिकृत (खुला तथा समावेशी) पदका महिला उम्मेदवारहरुको बियरिङ्ग तथा प्रि-मेडिकल परीक्षाको नतिजा April 2019, 26
7 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक अमल्दार (खुला तथा समावेशी) पदका उम्मेदवारहरुको बियरिङ्ग तथा प्रि-मेडिकल परीक्षाको नतिजा April 2019, 25
8 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक अधिकृत (खुला तथा समावेशी) पदका उम्मेदवारहरुको बियरिङ्ग तथा प्रि-मेडिकल परीक्षाको नतिजा April 2019, 24
9 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक पदिक तथा प्राड जम. (खुला तथा समावेशी) पदका उम्मेदवारहरुको बियरिङ्ग तथा प्रि-मेडिकल परीक्षाको नतिजा April 2019, 24
10 प्रा.अम. मेडिकल(आन्तरिक) पदका उम्मेद्वारहरुको शारीरिक परीक्षाको नतिजा April 2019, 23
Showing 1 - 10 of  546 Results Next
Navigation Menu