Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)
SN Post Pub. Date
1 सि.सं.५९ अधिकृत क्याडेट छनौट, विस्तृत स्वास्थ्य परिक्षणको नतिजा सम्बन्धी सूचना March 2019, 01
2 सैन्य मेडिकल र सैन्य ड्राईभर पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना February 2019, 27
3 सि.सं.५९ अधिकृत क्याडेट छनौट, विस्तृत स्वास्थ्य परिक्षणको नतिजा सम्बन्धी सूचना February 2019, 26
4 सि.सं.५९ अधिकृत क्याडेट छनौट, विस्तृत स्वास्थ्य परिक्षणको नतिजा सम्बन्धी सूचना February 2019, 20
5 सैन्य मेडिकल र सैन्य ड्राईभर समावेशी तथा खुला पदको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा सम्बन्धी सूचना February 2019, 20
6 सहायक पण्डित हुद्धा (स.प.हु.) समावेशी/खुला तथा आन्तरिक पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना February 2019, 19
7 सैन्य मेडिकल तथा सैन्य ड्राईभर समावेशी तथा खुला पद छनौट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा सम्बन्धी सूचना February 2019, 18
8 सि.सं.५९ अधिकृत क्याडेट छनौट, विस्तृत स्वास्थ्य परिक्षणको नतिजा सम्बन्धी सूचना February 2019, 18
9 लेखा जम.क. (खुला/आन्तरिक) र अमल्दार कर्मचारी (अ.क. आन्तरिक) पदको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा सम्बन्धी सूचना February 2019, 17
10 सि.सं.५९ अधिकृत क्याडेट छनौट, विस्तृत स्वास्थ्य परिक्षणको नतिजा सम्बन्धी सूचना February 2019, 15
Showing 1 - 10 of  267 Notices Next
Navigation Menu