Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)
SN Post Pub. Date
1 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक अधिकृत, पदिक, बिल्लादार तथा प्राड जम. पदहरु (खुला, समावेशी तथा आन्तरिक) छनौट लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना May 2019, 03
2 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक अधिकृत, पदिक, बिल्लादार तथा प्राड जम. पदहरु (खुला, समावेशी तथा आन्तरिक) छनौट परीक्षा तालिका सूचना April 2019, 12
3 सि.सं.५९ अधिकृत क्याडेट छनौट, विस्तृत स्वास्थ्य परिक्षणको नतिजा सम्बन्धी सूचना March 2019, 01
4 सैन्य मेडिकल र सैन्य ड्राईभर पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना February 2019, 27
5 सि.सं.५९ अधिकृत क्याडेट छनौट, विस्तृत स्वास्थ्य परिक्षणको नतिजा सम्बन्धी सूचना February 2019, 26
6 सि.सं.५९ अधिकृत क्याडेट छनौट, विस्तृत स्वास्थ्य परिक्षणको नतिजा सम्बन्धी सूचना February 2019, 20
7 सैन्य मेडिकल र सैन्य ड्राईभर समावेशी तथा खुला पदको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा सम्बन्धी सूचना February 2019, 20
8 सहायक पण्डित हुद्धा (स.प.हु.) समावेशी/खुला तथा आन्तरिक पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना February 2019, 19
9 सैन्य मेडिकल तथा सैन्य ड्राईभर समावेशी तथा खुला पद छनौट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा सम्बन्धी सूचना February 2019, 18
10 सि.सं.५९ अधिकृत क्याडेट छनौट, विस्तृत स्वास्थ्य परिक्षणको नतिजा सम्बन्धी सूचना February 2019, 18
Showing 1 - 10 of  269 Notices Next
Navigation Menu